MIRKO

Hea lugeja!

Sul on võimalus kasutada Eesti raamatukogude ühist laenutusplatvormi MINU RAAMATUKOGU (MIRKO).

Logi sisse aadressil https://mirko.ee

  • Raamatuid saad lugeda 21 päeva.
  • Vajadusel saad tähtaega 2 korda pikendada.
  • Tagastamisel paki raamatud samasse pakendisse, milles need saabusid.
  • Kui tellisid raamatud pakiautomaati, tagasta pakk sama firma automaadi kaudu.
  • Kui tellisid raamatud kulleriga, saad kulleri pakile järele kutsuda oma konto alt.
  • Tagasta raamatud õigeaegselt.

Häid lugemiselamusi!